Claessens-Verzekeringen » Advieswijzer

Advieswijzer

Informatie over onze dienstverlening

Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

Registratie AFM

De autoriteit Financiële Markten bevordert eerlijke en transparante financiële markten en is de onafhankelijke gedragstoezichthouder op financiële dienstverleners.
De AFM is een zelfstandige overheidsorganisatie en valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister vanFinanciën.
Meer informatie over de AFM kunt u vinden op de website  www.afm.nl. Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 120.40.281

Aard van Dienstverlening

Wij maken een inventarisatie van uw huidige verzekeringen, waarbij wij advies uitbrengen over de te verzekeren risico’s. Tevens maken wij afspraken over het actueel houden van uw verzekeringspakket.Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:

  • Schadeverzekeringen
  • Levensverzekeringen
  • Elektronisch geld
  • Spaar en betaalrekeningen

Onze relatie met verzekeraars

Wij zijn adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij vrij zijn om u een product van verschillende verzekerings-maatschappijen te adviseren die voor uw specifieke situatie in aanmerking komen.
Met geen enkele maatschappij zijn wij productieverplichtingen aangegaan, of worden er extra bonussen uitgekeerd. Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank,verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten,aandelen of zeggenschap in ons bedrijf.

Verzekeringen

Een vergissing , een verkeerde inschatting, een misverstand kan grote gevolgen hebben voor u als klant, voor onszelf en eveneens voor ons bedrijf.
Claessens Verzekeringen heeft o.a. een beroeps-aansprakelijkheidsverzekering, een rechtsbijstand-verzekering en een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven afgesloten bij Nassau Verzekeringen.

Klachten

Wij behartigen uw belangen zo goed mogelijk. Indien u niet tevreden bent verzoeken wij u contact met ons op te nemen om samen met u tot een oplossing te komen. Indien u van mening bent, dat uw klacht niet afdoende wordt behandeld dan kunt u zich wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening:
Postbus 93257,  2509 AG Den Haag
Telefoon: 0900-3552248
E-mail: info@kifid.nl
Website: www.kifid.nl

Claessens Verzekeringen conformeert zich aan het bindend advies van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening.

Wijze van beloning

Wij ontvangen van de verzekeringsmaatschappij(en) waar uw verzekering is ondergebracht een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Wij berekenen geen kosten voor onze diensten. Indien wij extra kosten in rekening brengen informeren wij u hierover vooraf.

Wat verwachten wij van u ?

Wij gaan ervan uit dat u ons volledig en juist informeert. Mochten wij of de verzekerings-maatschappij achteraf constateren dat de door u verstrekte informatie onjuist of onvolledig is geweest, dan kan dit nadelige gevolgen hebben voor de verzekering of een eventuele schade-uitkering. Indien uw persoonlijke situatie wijzigt verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat de te verzekeren risico’s onverzekerd blijven.

Afspraken rondom premiebetaling

Het is belangrijk dat u de premie tijdig binnen 30 dagen betaalt. Indien u de premies niet tijdig betaalt kan de verzekeringmaatschappij een schade weigeren  te vergoeden. Ook kan de nog verschuldigde premie gerechtelijk worden geincasseerd. De hieraan verbonden kosten worden aan u in rekening gebracht. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen,informeert u ons dan tijdig, zodat wij naar een oplossing kunnen zoeken.