Claessens-Verzekeringen » Privacy verklaring

Privacy verklaring

Wij respecteren uw privacy en doen er alles aan om deze te beschermen.

Contacten die telefonisch verlopen, via formulieren, e-mail of persoonlijk leggen wij vast als dat nodig is. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Uitgangspunten
Wij gaan op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteren de privacy van betrokkenen. Wij houden ons hierbij aan de uitgangspunten rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie.

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, opgeslagen en beveiligd.

Doel gegevensverzameling
Uw gegevens gebruiken wij voor het verstrekken van informatie, het aanbieden van offertes, het verwerken van door u gesloten verzekeringen, om fraude te voorkomen en te bestrijden, om de veiligheid van de financiële sector, organisatie, medewerkers en cliënten te waarborgen en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u ons dat kenbaar maken.

Wij gebruiken alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die wij jegens u zijn aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Diensten van derden
Voor onze rol als bemiddelaar maken wij gebruik van de diensten van derden, zoals verzekeringsmaatschappijen, samenwerkingspartners, expertisebureau ’s, schadeherstelbedrijven, bewindvoerders en Service Providers. Aan die derden kunnen wij persoonsgegevens van u verstrekken. Met deze derden maken wij in verwerkersovereenkomsten afspraken over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Wij verwerken mogelijk ook persoonsgegevens van personen die geen klant van ons zijn, bijvoorbeeld begunstigden van schade- aangiftes en uitkeringen.

Alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn worden doorgegeven.

Strafrechtelijke gegevens verwerken wij alleen voor wettelijke doeleinden. Daarbij houden wij ons aan het Fraudeprotocol van het Verbond van Verzekeraars en het Protocol incidentenwaarschuwingssysteem financiële instellingen. Persoonsgegevens betreffende criminele activiteiten, zoals fraude, kunnen wij bijvoorbeeld uitwisselen met andere financiële instellingen en met opsporingsdiensten.

Op de verwerking van persoonsgegevens is de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’ van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl). U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoonnummer 070-333 85 00) of de Nederlandse Vereniging van Banken (www.nvb.nl of 020-550 28 88).

Vanwege een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen de verzekeraars gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten om risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het privacyreglement van Stichting CIS.

Medische Gegevens
Wij treden op als bemiddelaar tussen u en een verzekeraar. Dan heeft die verzekeraar uw persoonsgegevens nodig , maar ook uw medische gegevens, met als doel het risico te beoordelen. De medisch adviseur en de leden van zijn of haar medische staf hebben allemaal een wettelijke geheimhoudingsplicht.

Onze internetsite
Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet wanneer u onze internetsite bezoekt.

Er zijn passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze sites te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Zo zijn alle medewerkers die van gegevens kennis kunnen nemen gehouden aan de geheimhouding daarvan.

Dataminimalisatie
Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. We streven naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om onze taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Uw rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 AVG), het recht om rectificatie te verkrijgen (artikel 16 AVG), het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te verkrijgen (artikel 17 AVG), het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen (artikel 18 AVG), en het recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20). U kunt ook verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens (artikel 21 AVG).

Wilt u van deze rechten gebruikmaken, of heeft u andere vragen over onze verwerking van persoonsgegevens, neemt u dan contact met ons op.

Internetsites van derden
Deze Privacy verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Stelt u geen prijs op toezending van informatie over onze verzekeringen, dan kunt u dit aan ons doorgeven via Claessens Verzekeringen, Ziekewei 18, 3225 NZ, Rockanje of via e-mail: johnclaessens@gmail.com